งานฐานราก : เราใส่ใจเพื่อความแข็งแรงในการปลูกสร้าง